یکی از نکات جالب فهرست‌ها، اسم پرتکرار «قربانعلی فرخ زادرزین» است. لیست ارزهای دولتی داده شده به این شخص، ۱۴ صفحه را اشغال کرده است. هیچ یک از رکوردهای پرداختی به این شخص، کمتر از ۴۹۵ هزار یورو نبوده است. محاسبات نشان می‌دهد که این فرد حدودا ۲۰۰ میلیون یورو با نرخ دولتی دریافت کرده است. اگر با نرخ یوروی فعلی بخواهیم معادل ریالی این ارز را دریابیم، بیش از ۴ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.  ارزهای دولتی دریافتی توسط بانک‌های کشور نیز می‌تواند جالب باشد. بانک‌های کارآفرین، رفاه کارگران، شهر، ملت و ملی ایران، بانک‌هایی محسوب می‌شوند که ارز دولتی دریافت کرده‌اند. بیشترین ارز دریافتی از سوی بانک ملت بوده که بیش از ۸۶۰ هزار یورو بوده است. مجموع ارز دریافتی توسط بانک ملی، کمتر از ۲۷۰ هزار یورو بوده است. نکته جالب اینکه خود بانک مرکزی نیز حدود ۴۶۲ هزار یورو ارز دولتی دریافت کرده است.