سهم اصلی تسهیلات، جهت سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی بوده است. در حقیقت نزدیک به دو‌سوم از کل تسهیلات، در این بخش تخصیص داده شده است. هدف از دریافت تسهیلات، به‌جز «تامین سرمایه در گردش» شامل ایجاد، تعمیر، توسعه، خرید کالای شخصی، خرید مسکن و سایر می‌شود. نکته جالب‌توجه اینکه پس از تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی، بخش «سایر» بیشترین سهم را از تسهیلات دریافتی کشور در ۵ ماه نخست داشته است. ۱/ ۲۴ هزار میلیارد تومان از تسهیلات سیستم بانکی به بخش سایر داده شده که سهم ۱۰ درصدی از کل تسهیلات بانکی را داشته است. پس از بخش سایر، تسهیلات پرداختی با هدف ایجاد بیشترین سهم را داشته‌اند. ۵/ ۲۰ هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکی با هدف ایجاد بنگاه‌های تولیدی بوده است. کمترین سهم را از تسهیلات دریافتی، بخش تعمیر داشته است.

در گزارش بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی به تفکیک بخش‌های اقتصادی نیز منتشر کرده است. بر‌اساس آمار این گزارش بیشترین تسهیلات به بخش خدمات داده شده است. سهم بخش خدمات از کل تسهیلات داده شده ۹۸ هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم به این معنا است که حدود ۴۰ درصد از تسهیلات به بخش خدمات اعطا شده است. در بخش خدمات حدود نیمی از وام‌های اعطایی سهم تامین سرمایه در گردش بخش خدمات بوده است. سهم خرید کالاهای شخصی نیز در این سطح ۶/ ۱۴ درصد بوده و دومین هدف مهم در بخش خدمات بوده است. به‌نظر می‌رسد که خرید کالاهای شخصی در بخش خدمات بیشتر از سایر بخش‌ها مورد توجه قرار گرفته است، در این بخش تعداد تسهیلات ارائه شده در ۵ ماه نخست سال‌جاری یک میلیون و ۹۱۸ هزار و ۹۳۳ فقره بوده است که از نظر تعداد نیز نسبت به سایر گروه‌ها بیشتر بوده است.

بخش صنعت و معدن دومین گروهی است که بیشترین تسهیلات را در اختیار گرفته است. تسهیلات ارائه شده به این بخش حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم ۳/ ۲۸ درصد از کل تسهیلات را تشکیل می‌دهد. در این بخش ۸۴ درصد از کل تسهیلات به تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها اختصاص پیدا کرده است که از نگاه بانک‌ها نشان‌دهنده اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک در سال جاری است. نکته قابل‌توجه این است که این رقم بیشتر از نسبت کل تسهیلات سرمایه در گردش وام‌ها است.


06-02