تبرئه قطعی بازداشت شدگان تجمع روز جهانی زن

درخبری دیگر به گزارش «ایرنا» زهرا مینویی، وکیل مدافع تعدادی از زنان بازداشت شده در تجمع روز جهانی زن از قطعیت یافتن احکام تبرئه هر ۲۱ زن بازداشت شده در این تجمع خبر داد. وی با بیان اینکه شاکی این پرونده دادستانی تهران بود و حکم صادره نیز در صورت اعتراض مدعی‌العموم، قابلیت تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران را داشت، گفت: از آنجا که تا کنون اعتراضی از سوی مدعی العموم به احکام صادره، در سامانه اطلاع‌رسانی قوه‌قضائیه ثبت نشده و مهلت قانونی ۲۰ روز برای اعتراض نیز سپری شده، احکام تبرئه هر ۲۱ متهم قطعی شده است. درتجمع فعالان جنبش زنان در اسفند ۹۶ و در مقابل وزارت کار، ۲۱ نفر از زنانی که در این تجمع حضور داشتند، توسط پلیس دستگیر شدند و برای آنان پرونده قضایی تشکیل شد.