جعفری دولت‌آبادی ادامه داد: یکی از آنها نیز مرتبط با بانک مرکزی بود که بعد از تحقیقات توضیح خواهیم داد. دادستان تهران در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در رابطه با پرونده‌های اخیر اقتصادی از برگزاری دو جلسه طی دیروز در رابطه با شعب ویژه و همچنین خودروسازان خبر داد و گفت: برخی از شرکت‌های قطعه‌سازی در دادستانی پرونده دارند که این پرونده‌ها مفتوح است. او گفت: در جلسه دیروز تاکید شد که خودروسازان حق ندارند خودروهایشان را انبار کنند؛ زیرا قطعا اگر گزارشی مبنی بر دپوی بی‌مبنای خودرو و بدون عرضه به دادستانی ارجاع شود، حتما در این بخش ورود و اقدام خواهیم کرد.