بر این اساس مبلغ مذکور از سه طریق حمایت از واحد‌های تولیدی فعال، بازسازی بافت‌های فرسوده شهری و نیز نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل شهری و بین شهری و با تعیین و تامین یارانه مربوط به سود تسهیلات بانکی برای تقویت سرمایه در گردش واحد‌های متقاضی، در راستای حفظ و توسعه اشتغال موجود اختصاص خواهد یافت. در این جلسه همچنین روسای قوای سه‌گانه پیشنهاد‌ها و راهکار‌های نظارت قوی‌تر بانک مرکزی بر بانک‌ها و کنترل نقدینگی در مسیر ارتقای تولید داخلی و همچنین الزامات و راه‌های جدید مدیریت و تنظیم بازار را مورد بررسی قرار دادند.