وی با بیان اینکه در این رابطه طرح‌هایی در کمیسیون اجتماعی مطرح شده است، گفت: البته نمی‌خواهیم که حق زنان را ضایع کنیم، اما در هر صورت باید توان مرد نیز در نظر گرفته شود. اینکه مردان برای مهریه به زندان بروند، راه چاره نیست. ذوالقدر در ادامه گفت: برخی در کمیسیون این مساله را مطرح کرده‌اند که معیار ۱۱۰ سکه را به نصف کاهش دهند، یا اینکه در پرداخت مهریه سکه‌ها را به نرخ روز عقد حساب کنند، این پیشنهادها در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی است تا در این رابطه تصمیم‌گیری شود.