اخیرا یکی از اقتصاددانان نخبه و جوان ایرانی که مقالات روشنگری در انتقاد از سیاست ارزی غلط چند سال گذشته داشته است با کنار هم قرار دادن گزارش‌های سفارشی علیه کارشناسان دلسوز نشان داد این جریان‌سازی از سوی یکی از معاونان رئیس‌کل سابق بانک مرکزی صورت می‌گیرد که نگران است مانند بقیه معاونان پست خود را از دست بدهد. به نوشته پویا ناظران، وقتی کسی فرصت‌طلبانه و به خاطر سمت، از رسانه‌های مخالف استفاده ابزاری می‌کند ناگزیر می‌شود تعریف از خودش را هم در اطلاعات درز داده بگنجاند و خود را لو بدهد که این کار را هم انجام داده است؛ همان کسی که بابت توزیع ده‌ها تن سکه ارزان باید حساب پس بدهد.