علیرضا خداکرمی، رئیس هیات‌مدیره شرکت گسترش ارتباطات تالیا در مورد آخرین کتاب خود با عنوان «فین تک و آینده صنعت خدمات مالی» در اولین کنفرانس تخصصی انجمن مهندسی مالی ایران که با موضوع «آینده صنعت خدمات مالی » برگزار شد، سخنرانی کرد.

کتاب معرفی شده که ازسوی علیرضا خداکرمی و سید علی میرخاندوزی نوشته شده است شامل دو بخش آشنایی با فناوری مالی و بخش تحلیل نوآوری‌های نوظهور است. در بخش اول این کتاب، حوزه‌های اصلی صنعت خدمات مالی، فناوری‌های مالی، خوشه‌های نوآوری و روندهای برافکن در آن و نوع و حیطه اثرگذاری آنها و فشاری که بر مدل‌های کسب‌و‌کار موجود وارد خواهند کرد معرفی شده است. در بخش دوم این کتاب، اثرات هریک از خوشه‌های نوآوری و روندهای برافکن بر صنعت خدمات مالی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و چالش‌هایی که شرکت‌های بزرگ صنعت با آن مواجه خواهند شد و راهکاری که می‌توانند برای حل مشکل در پیش گیرنده معرفی شده است. در این بخش به منظور تجزیه و تحلیل اثرات ناشی از روندهای برافکن نوآوری‌ها در صنعت خدمات مالی، ابتدا تحلیل فضای کسب‌و‌کار صورت پذیرفته است. تحلیل فضای کسب‌و‌کار از طریق تحلیل وضع موجود در مورد فرآیندها و مدل‌های فعلی کسب‌و‌کار، تحلیل روند توسعه‌های قبلی و تحلیل چالش‌های اصلی در وضع موجود صورت پذیرفته است. سپس تحلیل نوآوری‌های کلیدی از طریق شناسایی و بررسی نوآوری‌های کلیدی که بر هر حوزه تاثیر می‌گذارند، ویژگی‌های کلیدی هر نوآوری، تاثیر هر نوآوری روی زنجیره ارزش موجود و مقایسه وضع فعلی و نوآوری‌ها صورت پذیرفته است. متعاقب آن، تحلیل ویژگی‌های مدل‌های آتی کسب‌و‌کار‌های نوین مبتنی‌بر نوآوری‌ها، انجام شده و به عبارتی ویژگی‌های کلیدی مدل‌های آینده خدمات مالی که توسط نوآوری‌ها ایجاد می‌شوند تحلیل شده است. در نهایت سناریو‌هایی که بازیگران فعلی صنعت برای حفظ بقا می‌توانند در مواجهه با نوآوری‌ها اتخاذ کنند معرفی و تحلیل شده است.