این متن مربوط به سال ۷۳ است و وقتی آن را می‌خوانم می‌بینم شرایط امروز کشور دقیقا در همان سال هم وجود داشته است. آن زمان دولت آقای هاشمی بوده است که خداوند ایشان را رحمت کند. ابزار کار هم در دست آقایان اصلاح‌طلب مدعی بوده است.به گزارش «ایسنا»محمد‌جعفرمنتظری طی سخنانی در شانزدهمین همایش تخصصی دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استان و دادستان‌های نظامی سراسر کشور با بیان اینکه اصلاح‌طلبان خیلی مدعی هستند، گفت: من نه اصولگرا هستم نه اصلاح‌طلب اما وقتی حساب می‌کنیم می‌بینیم بیش از سه چهارم سنوات بعد انقلاب، فرمان دست اصلاح‌طلبان بوده است اما ببینید اصلاح‌طلبان چه کرده‌اند؟ وی در بخش دیگری از سخنانش افزود: ما بدون تعارف باید آرایش جنگی بگیریم. چرا در اوایل جنگ صدام توانست تا پشت دروازه اهواز جلو بیاید؟ علت این بود که ما در اوایل جنگ آمادگی نداشتیم، اما بعد از آنکه آمادگی پیدا کردیم یک سانتی‌متر هم نتوانستند جلو بیایند.