همچنین لازم است مدارک مزبور برای نظارت بازرسان بانک در سوابق نگهداری شود. طبق مفاد این بخشنامه بانک‌های عامل مجازند از محل ارزهای خریداری‌شده و با تامین اسکناس از محل منابع خود، نسبت به فروش و پرداخت ارز دانشجویی اعم از شهریه و اقامت به نرخ بازار با اخذ مدارک مثبته شامل تاییدیه وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد)، صورت‌حساب دانشگاه محل تحصیل که اصالت و اعتبار آن ازسوی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل تحصیل تایید شده باشد، اقدام کنند.