سلیمان پاک سرشت توضیح داد: نظام و شیوه آموزشی کشور مهم‌ترین عامل برای تبدیل کردن نیروی انسانی به کارمندان ایرانی و افرادی پشت میزنشین محسوب می‌شود.این مقام مسوول ادامه داد: نظام آموزشی درایران، منقطع و متمایز از فضای واقعی جامعه است به همین دلیل نیروی انسانی ما در سنین کودکی، نوجوانی و جوانی در فضایی متمایز از واقعیات جامعه آموزش‌هایی می‌بینند که نسبتی با فضای جامعه ندارد. او افزود: دانش آموزان ما پس از پایان دوران تحصیل، فضای واقعی جامعه را از نزدیک لمس کرده و درمی یابند که از آموخته‌های خود نمی‌توانند استفاده کرده و بهره‌ای ببرند.این مقام مسوول اضافه کرد: البته بخشی از تشدید میل کارمندی در میان جوانان جویای کار و خانواده‌های آنها ناشی از بی‌ثباتی‌هایی است که در مقاطع مختلف تجربه کرده‌ایم.پاک سرشت ادامه داد: کارمندی در ذهن اقتصادی و معیشتی خانوارها به منزله یک نقطه امن برای کسب درآمد و امرار معاش تلقی می‌شود به همین دلیل خانواده‌ها و فرزندان آنها همواره تلاش دارند بتوانند به این نقطه دست یابند.