نخستین جلسه دادگاه یکی از مفسدان اقتصادی

در خبری دیگر نخستین جلسه دادگاه یکی از مفسدان اقتصادی به نام حمید باقری درمنی امروز به ریاست قاضی صلواتی برگزار می‌شود. به گزارش میزان، این پرونده فساد اقتصادی شامل ١٥٥ جلد است و ٣٥ متهم دارد. پرونده ٣٢٥ صفحه کیفرخواست دارد و حمید باقری درمنی در مورد افساد‌فی‌الارض تفهیم اتهام شده است. همچنین به گزارش خبرگزاری فارس قرار است امروز در شعبه اول دادگاه انقلاب اسفندیار رحیم مشایی محاکمه شود.