وی با بیان اینکه شل حجابی، هنجارشکنی و بدحجابی برخی از افراد هیچ ارتباطی به باورهای آنان ندارد، گفت: بلکه این اقدامات براساس امیال آنها بروز می‌کند. سخنگوی ناجا با تاکید بر اینکه مردان و زنان ما بالفطره دین مدار هستند،‌ خاطرنشان کرد: باید با توجه به برخی از هیجان‌ها و هنجارهایی که در جامعه ما وجود دارد نگاه‌ها در جامعه تغییر کرده و از روش‌های جدید استفاده کنیم.

افزایش تحرک دشمنان در مرز

در خبری دیگر به گزارش خبرگزاری فارس، سردار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی درخصوص وضعیت مرزها و تحرکات اخیر دشمنان اظهار کرد: تحرکات اشرار و ضدانقلاب در مرزها زیاد شده و دلیل آن حمایت کشورهای استکباری از آنهاست.