سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: در این دستور از وزارتخانه‌های مرتبط خواسته شده که اختیارات خود را به ادارات کل استانی متقاضی تفویض کنند. سخنگوی وزارت کشور از ارسال ٥٤ گزارش وضعیت اقتصادی استان‌ها از سوی عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به رئیس‌جمهوری در ٩ ماه گذشته خبر داد و خاطرنشان کرد: در پی ارسال این گزارش‌ها نیز ٦٤ دستور رئیس‌جمهوری خطاب به دستگاه‌های مختلف صادر شده که موجب تسریع در امور مورد نظر شده است.