در مقابل چنین افزایشی آن هم ظرف دو ماه اخیر، قیمت هر گرم شیشه ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است. آن‌طور که پرویز افشار می‌گوید: افزایش نرخ ارز و جلوگیری از ورود پیش‌سازهای «متامفتامین‌ها» منجربه گران‌شدن قیمت شیشه شده است.حالاهمین افزایش قیمت شیشه این ترس و نگرانی را به‌وجود آورده است که معتادان شیشه‌ای با روی آوردن به مصرف شیشه ناخالص دچار وضعیت به مراتب بحرانی‌تر ‌شوند، معتادانی که گاهی برای رسیدن به نشئگی قبلی مقدار زیادی شیشه ناخالص مصرف می‌کنند و همین مصرف مواد ناخالص شیوع مرگ‌ومیر مصرف‌کنندگان شیشه را نیز به‌دنبال خواهد داشت.