اللهمّ وفّر حظّی فیهِ من النّوافِلِ واکْرِمْنی فیهِ باحْضارِ المَسائِلِ و قَرّبِ فیهِ وسیلتی الیکَ من بینِ الوسائل یا من لا یَشْغَلُهُ الحاحُ المُلِحّین.

خدایا زیاد کن بهره مرا در این روز از اقدام به مستحبات و گرامی‌دار در آن به حاضر کردن یا داشتن مسائل و نزدیک گردان در آن وسیله ام به سویت از میـان وسیله‌ها. ای آنکه سرگرمش نکند اصرار و سماجت اصرار‌کنندگان.