چگونه مسوول به خودش جرات می‌دهد که بدون اثبات یک جرم، اطلاع‌رسانی کند؟ آیا می‌خواهد فرهنگ فحشا را رواج بدهد؟ آیا می‌خواهد درگیری امنیتی و طایفه‌ای ایجاد کند؟ آیا می‌خواهد نام امام، اسلام و آموزه‌های اهل بیت را زیر سوال ببرد؟  وی افزود: نباید با آبروی یک شهر بازی کنید. مسائل سیاسی خود را با آبرو و امنیت یک شهر گره نزنید. باید مجرمان شناسایی بشوند و به اشد مجازات، مجازات بشوند اما آقایانی که دم از محرمانه بودن می‌زنند، چرا به یک باره دم از شفافیت زدید؟

ابطحی تاکید کرد: ما که به‌دنبال سرپوش گذاشتن نیستیم؛ بلکه می‌خواهیم دادگاه تشکیل شود و به مسائل مبهم و گزارش‌های ضدونقیض به‌صورت تخصصی و حقوقی پرداخته شود.