همچنین رشد حق بیمه تولیدی و رشد خسارت پرداختی (نسبت به سال گذشته) به ترتیب ۱/ ۲۱ و ۴/ ۱۶ درصد است. رئیس کل بیمه مرکزی افزود: نسبت خسارت بازار با ۵/ ۲ واحد کاهش (در مقایسه با سال قبل) به ۹/ ۶۲ درصد رسیده است و در حدود ۶۱ میلیون بیمه‌نامه صادر و حدود ۱/ ۴۸ میلیون فقره خسارت پرداخت شده است. وی از افزایش تعداد بیمه‌نامه‌‌های صادرشده و تعداد موارد خسارت پرداختی خبر داد و گفت: این تعداد به ترتیب ۹/ ۱۱ درصد و ۱/ ۵۱ درصد بیشتر از سال گذشته بوده است و سهم بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی صنعت بیمه به ترتیب ۸/ ۶۷ درصد و ۸/ ۵۸ درصد است.

دکتر همتی درباره سهم رشته‌هایی که از پرتفوی بالایی در صنعت بیمه برخوردارند، گفت: سهم ۳ رشته بیمه شخص ثالث و مازاد، درمان و زندگی به ترتیب ۴/ ۳۷، ۳/ ۲۳ و ۴/ ۱۴ درصد از پرتفوی حق بیمه تولیدی در بازار است. همچنین سهم بیمه‌های غیراجباری (کل رشته‌های بیمه به جز شخص ثالث و حوادث راننده) از حق بیمه تولیدی بازار بیمه به ۵/ ۵۷ درصد رسید. رئیس کل بیمه مرکزی افزود: تعداد ۹ شرکت‌ بیمه ایران، آسیا، دانا، دی، البرز، پارسیان، پاسارگاد، معلم و کوثر (هر یک دارای سهم بالاتر از ۳ درصد)، در مجموع ۸۱ درصد از حق بیمه تولیدی بازار را به خود اختصاص داده‌اند و ۱۹ درصد باقیمانده بین ۲۰ شرکت دیگر توزیع شده است.