ترامپ برجام را توافقی بد می‌داند و در مقابل، اروپایی‌ها با توجه به نقش مهم این پیمان در مقابله با اشاعه هسته‌ای در خاورمیانه دارای منافع راهبردی برای حمایت از آن هستند. اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها در زمینه مبارزه با اشاعه هسته‌ای منافع راهبردی دارند، اما نقش برجام در دستیابی به این هدف بسیار متفاوت تعبیر و تفسیر می‌شود. پرسش این است که اتحادیه اروپا و آلمان، انگلیس و فرانسه اکنون چگونه در این برهه از اهرم خود به منظور دست یافتن به اهداف راهبردی بهره می‌گیرند. اتحادیه اروپا و انگلیس، فرانسه و آلمان باید برای زنده نگه داشتن برجام با سایر اعضای شورای امنیت و تهران همکاری کنند. این رویکرد در عمل یعنی اینکه آنها حتی در صورت خروج اختیاری یا اجباری شرکت‌های بزرگ چندملیتی از ایران، گام‌هایی ویژه برای حفاظت از سرمایه‌گذاری‌های تجاری اروپا در این کشور بردارند و در مقابل فشار آمریکا برای قطع دسترسی جمهوری اسلامی به نظام سوئیفت و سایر اقدامات بایستند. باید توجه داشت که آمریکا فقط ترامپ نیست و اروپایی ها باید از برجام دفاع و ساختار دیپلماتیک خود را حفظ کنند. اگر اتحادیه اروپا در آرزوی استقلال راهبردی است، جنگ برای نجات پیمان هسته‌ای با ایران نقطه شروع تحقق این آرزو است. این اتحادیه تنها در صورتی قادر به مذاکره موثر با آمریکا درباره تهران خواهد بود که راهبرد و توانایی نمایش اقدام بر مبنای منافع خود را داشته باشد.