او با اشاره به محتوای گزارش ارائه شده، گفت: در آن گزارش مشخص شد، در سطح استان‌ها مقامی که پاداش ۳۰۰ میلیونی دریافت کرده و به‌کار برگشته باشد، نداریم، اما در سطح وزارتخانه‌ها ۱۱ نفر در پایان سال ۹۶ بازنشسته شده‌اند و با توجه به اینکه از مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده‌اند، از ظرفیت تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان استفاده کرده و به کار برگشتند. آذر تصریح کرد: بازگشت به کار بعد از دریافت پاداش خدمت در عرف اداری پسندیده نیست و این ۱۱ نفر از فرصت قانونی برای حضور دوباره در کار استفاده کردند. رئیس دیوان محاسبات تاکید کرد: اگر کسی در جایگاه غیر‌مقام بازنشسته شود و مجددا به کار برگردد غیرقانونی است، اما در گزارشی که جمع‌آوری کردیم به چنین موردی برنخوردیم.