معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به نقشه راهی که برای اصلاح نظام اداری کشور در شورای عالی اداری به تصویب رسیده است، خاطر نشان کرد: با اقداماتی که براساس این مصوبه در دستگاه‌های اجرایی به انجام رسیده، شاهد تغییرات مثبتی هستیم، اما همچنان با اهداف کمی تعیین شده فاصله زیادی داریم.وی از سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواست سازوکاری برای پیگیری مصوبات مرتبط با اصلاح نظام اداری تدوین کند و افزود: لازم است تحقق و اجرای مصوبات اصلاح نظام اداری با دقت پیگیری و هر شش ماه گزارشی در این خصوص ارائه شود تا نحوه همکاری دستگاه‌ها در اجرای برنامه اصلاح نظام اداری مشخص شود و دستگاه‌های موفق و ناموفق از یکدیگر قابل تشخیص باشند.