بهمنی با بیان اینکه وجود این سامانه لازم است ادامه داد: پول نفت کلا دست دولت است.در حال حاضردولت متجاوزاز ۵۱میلیارد دلار ارز حاصل ازفروش نفت دارد، ۴۷میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داریم که از این رقم ۷۰ درصدش نیمه‌دولتی ودولتی است که مشکلی ندارد و چیزی حدود ۱۲ تا ۱۳میلیارد دلار در اختیاربخش خصوصی است که آنها خودشان می‌خواهند ارزشان را بفروشند.بهمنی بیان کرد: مشکل اصلی ما برای کمبود ارز این است که در این زمینه به مردم اطمینان نداده‌ایم. تقاضاهای خارج ازنیاز ارزی ما باعث ایجاد این نگرانی‌ها در کشور شده است. بر فرض مثال ما اقدام به خرید ارز می‌کنیم و این در حالی است که شاید نیازی به آن ارز نداشته باشیم. اگر ما دارایی‌مان را تبدیل به ارز کنیم و قطعا اگر چنین تقاضایی در جامعه باشد کوه احد هم که باشد کم می‌آورد.این نماینده اصولگرای مجلس تاکید کرد: تقاضای ارزی که در حال‌حاضر در جامعه وجود دارد، تقاضای ضروری و مصرفی نیست و تقاضای نگهداری است. دولت باید بر این موضوع تاکید و این مشکل را حل کند که چنین تقاضایی در جامعه وجود نداشته باشد.