با اعتراض مرتضوی به حکم صادره، پرونده در شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفت که نهایتا دادگاه محکومیت مرتضوی به تحمل ۷۰ ضربه شلاق بابت تصرف غیرقانونی را تایید کرد؛ اما محکومیت به ۶۵ ضربه شلاق به اتهام اهمال در انجام وظیفه را نپذیرفت و مرتضوی را از این اتهام تبرئه کرد.