این را که گفت، صدای یک خانمی را شنیدم که گفت: «آقا توروخدا نبریدش.» این خانم این چند روز را در خانه بود؛ اما صدایش درنمی‌آمد. این خانم چند روز توی خانه بود؛ چون کسی از صبح نرفت توی خانه. گفت: «توروخدا نبریدش» که دیگه دست‌‌وپایش را گرفتند و بردنش. فکر کنم دستش را زنجیر کردند و بردنش.