به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، تعداد کل شعب داخل کشور شبکه بانکی در پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۶ به ۲۰ هزار و ۷۲۳ شعبه ‌رسید که در مقایسه با آذرماه همان سال، ۵۲ شعبه معادل ۳/ ۰ درصد کاهش یافته است. بر این اساس تعداد شعب بانک‌های دولتی ۸ هزار و ۷۶۵ (۳/ ۴۲ درصد)، بانک‌های خصوصی شده ۶ هزار و ۵۰۹ (۴/ ۳۱درصد) و بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری ۵ هزار و ۴۴۹ (۳/ ۲۶ درصد) است. در بعد جغرافیایی تعداد شعب شهری ۱۹ هزار و ۸۶۰ شعبه و تعداد شعب روستایی ۸۶۳ شعبه است. همچنین تعداد شعب ارزی و ریالی ۳۷۶۰ فقره است. بر اساس این گزارش تعداد شعب خارج از کشور شبکه بانکی ۴۷ شعبه و باجه‌های بانکی کشور در پایان اسفند ۱۳۹۶، ۲۲۳۹ باجه است. همچنین از مجموع کل شعب شبکه بانکی کشور، ۲۱۵ شعبه در مناطق آزاد تجاری قرار دارند. بررسی تعداد شعب داخل کشور بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک استانی در پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۶ نیز نشان می‌دهد که استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی به ترتیب با ۴۰۶۰، ۱۴۴۶و ۱۳۳۴ شعبه بیشترین شعب بانکی را دارد.