او توضیح داد: این صوت مربوط به زمانی است که آقای محبی نیا صحبت می‌کند و صدای دیگری کنار صدای ایشان شنیده می‌شود.  در جلسه علنی روز سه‌شنبه هفته گذشته برادرمان آقای سلیمی اعتراضی راجع به پالرمو داشتند مبنی بر اینکه شورای نگهبان این مصوبه مجلس را قبول نمی‌کند که بنده در توضیح به ایشان گفتم نباید شورای نگهبان در این باره دخالت کند. آقای سلیمی موضوع را برای من شرح و توضیح داد که اشتباه ترجمه در معاهده پالرمو همچون آن است که «به ما گندم‌نمایی کرده و بعد از آن جو فروختند.» یا اینکه وقتی به خواستگاری دختری رفتی و در آن خواستگاری «دختر خوشگلی» را نشان داده اما «دختر زشت» را به صیغه تو درآوردند. پزشکیان افزود:‌ این بی اخلاقی که گاهی در فضای مجازی پخش می‌شود و تمام مسائل را نمی‌گویند این روند باعث از بین رفتن آبروی انسان‌ها می‌شود.