تجلیل و قدردانی از رشادت و ایثارگری جانبازان سرافراز