محمد‌رضا جمشیدی افزود: هر یک از بانک‌ها با دریافت تاییدیه از پلیس پیشگیری و سپس بانک مرکزی و دارا بودن تمام شرایط می‌توانند نسبت به افتتاح شعبه اقدام کنند. دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: اما نصب دستگاه‌های خودپرداز خارج از شعب ضوابط و استاندارد خاصی ندارد و خود این موضوع عاملی است تا شاهد بروز چنین حوادثی باشیم. جمشیدی در ادامه درباره دو عامل مهم بروز این اتفاق و بی‌نظمی در این خصوص، گفت: یکی از عوامل مهم در این خصوص دریافت تاییدیه از پلیس پیشگیری و پرداخت هزینه ۱۳۵ هزار تومانی برای دریافت آن است.وی گفت: در صورتی که استاندارد و ضابطه تعریف شده‌ای وجود داشته باشد و براساس آن اقدام شود، هیچ گاه شاهد تعطیلی دستگاه‌های خودپرداز از سوی پلیس پیشگیری در هر استان به بهانه عدم تایید نخواهیم بود. به گفته جمشیدی این موضوع بارها از سوی بانک‌ها، بانک مرکزی، پلیس پیشگیری و همچنین شورای امنیت کشور مورد تاکید قرار گرفته اما نتیجه‌ای نداشته است. دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی عامل دوم را اقدام بی‌رویه بانک‌ها در این خصوص عنوان کرد و افزود: بانک‌ها در زمینه نصب دستگاه‌های خودپرداز بی‌رویه عمل می‌کنند؛ زیرا در برخی مکان‌ها شاهد نصب خودپردازهایی هستیم که هیچ توجیهی ندارد. وی افزود: به‌عنوان مثال در حمامی متروکه، سبزی فروشی، آژانس‌های اتومبیل و... دستگاه‌های خودپرداز نصب شده که هیچ توجیهی ندارد. به گفته جمشیدی، با اینگونه اقدامات تنها منزلت سیستم بانکی زیر سوال می‌رود و همه این مباحث و اقدامات نشان دهنده نبود ضوابط لازم و استانداردهای نصب دستگاه‌های خودپرداز خارج از شعب است.