حریرچی با اشاره به اینکه در تعطیلات طولانی مدت نوروزی نیز تقریبا خدمات سرپایی بخش خصوصی تعطیل می‌شود، افزود: در این ایام بار ارائه خدمت در بخش دولتی افزایش می‌یابد و خدمات بستری غیر اورژانس بخش خصوصی نیز عمدتا کاهش می‌یابد که این نوع مراجعات هم به بخش دولتی منتقل می‌شود.سخنگوی وزارت بهداشت افزود: در ایام نوروز، تقریبا هیات رئیسه دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها با اقدامات صورت گرفته حضور فعال داشتند و در این ایام، ۳۲ هزار و ۹۲۰ مورد بازدید سلامت محیط داشتیم.او در ادامه درخصوص عدم پرداخت مطالبات وزارت بهداشت گفت: به دلیل تاخیر در پرداختی‌های کادر درمانی از همه این گروه‌ها عذرخواهی می‌کنم.

حریرچی افزود: تراز مالی مجموعه بیمارستانی و سایر مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی بخش دولتی مثبت است و اگر همه مطالبات و بدهی‌ها را پرداخت کنیم، رقمی اندک باقی می‌ماند. وی با بیان اینکه مشکل اصلی عدم پرداخت‌ها، عدم وفای به عهد است، گفت: در سال ۹۶،معادل۱۴ هزار و ۲۹۹ میلیارد تومان سند به ۴ سازمان بیمه‌گر اصلی ارسال شده است و فقط ۳ هزار و ۱۰ میلیارد تومان از آنها پرداخت شده است و وزارت بهداشت ۱۳ هزار و ۸۹۹ میلیارد تومان از ۴ سازمان بیمه‌گر اصلی طلب دارد.