مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیاتی خود را در زمان تعیین شده ارائه کنند، می‌توانند در صورت درخواست کتبی، از بخشودگی جرائم ارائه نکردن اظهارنامه و تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق در موعد مقرر استفاده کنند. مودیان مالیات ارزش افزوده می‌توانند با مراجعه به سامانه اینترنتی به نشانی WWW.EVAT.IR نسبت به ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات اقدام کنند. همچنین اداره‌های کل امور مالیاتی موظف شده‌اند برای این دسته از مودیان، امکان برخورداری از ۱۰۰ درصد بخشودگی جرائم تسلیم نکردن اظهارنامه برای این دوره و تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق به آن را در صورت درخواست کتبی آنان فراهم سازند. برای ارائه اظهارنامه مالیات ارزش افزوده در هر فصل تا روز پانزدهم ماه نخست فصل بعد، مهلت در نظر گرفته شده است. مالیات ارزش افزوده «مالیات غیرمستقیمی» است که مصرف‌‌کننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات می‌پردازد و دریافت‌‌کننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند. در‌حالی‌که نرخ مالیات ارزش افزوده در ایران ۹ درصد محاسبه می شود و در لایحه جدید دولت نیز همین نرخ حفظ شده، متوسط نرخ استاندارد این نوع مالیات در کشورهای عضو اتحادیه اروپا حدود ۱۶ درصد برآورد شده است.