این جریان گناهش بدتر از بدحجاب‌ها و بی‌حجاب‌هاست. او افزود: این افراد قانون را زیرسوال می‌برند. این جماعت اگر قدرت پیدا کنند به حجاب اختیاری هم می‌گویند نه، کماآنکه قبله آمال آنها اروپا است. صحبت از حجاب اجباری و غیراجباری نیست، صحبت از قانون خدا است. همه فقها می‌گویند حجاب از ضروریات دین است. البته خانم‌های متدین ما گوش به حرف‌های این افراد نمی‌دهند.

نرده‌های نماز جمعه ربطی به امام جمعه ندارد

او در ادامه   به نرده‌های موجود در نماز جمعه تهران اشاره کرد و گفت: این نرده‌ها ارتباطی با امام جمعه ندارد. در جاهای دیگر امام جمعه، مسوول ستاد نماز جمعه دارد اما در تهران نیست. در تهران بودن یا نبودن این نرده‌ها با نهادهای تامینی و امنیتی است. هر وقت صلاح دانستند، برمی‌دارند ولی ما می‌خواهیم در میان شما باشیم و حاجبی در میان ما و شما نباشد.