به گزارش «ایرنا» پایه پولی به نسبت میان اسکناس عرضه شده ازسوی بانک مرکزی و مجموع دارایی‌های این بانک که به‌عنوان پشتوانه اسکناس، قابل قبول باشد گفته می‌شود. هرچه این نسبت بزرگ‌تر باشد، میزان نقدینگی و به تبع آن تورم بیشتر است. به‌عبارت دیگر بزرگ بودن این نسبت نشانگر پایین بودن ارزش پول است. جعفر مهدی‌زاده درباره اجزای رشد پایه پولی در اقتصاد ایران در سال‌های اخیر اظهار کرد: تنها عاملی که در یک دهه اخیر بر رشد پایه پولی اثر بسیاری داشته و همچنان نیز وجود دارد، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است.