وی افزود: امروز جاسوسی در پوشش فعالیت‌های مدنی رایج شده است و علاوه‌بر این در پوشش بازار کسب و کار نیز جمعیت‌هایی تشکیل می‌دهندکه از آن طریق بی بند و باری را ترویج دهند. در پوشش حمایت از محیط زیست نیز اقدام به جمع‌آوری اطلاعات برای بیگانگان می‌شد که همه ملاحظه کردند قوه‌قضائیه سد راه آنهاست و به همین دلیل انواع تهمت‌ها و حملات به دستگاه قضایی وارد می‌شود. آملی لاریجانی افزود: عده‌ای با مغالطه می‌گویند که اگر از دستگاه قضایی شکایت داشتیم به کجا شکایت کنیم؟ این سوال اساسا ایراد دارد؛ زیرا کسی با کل دستگاه قضایی به‌عنوان یک مجموعه واحد طرف نیست بلکه این مجموعه، اجزایی دارد و هرکس ممکن است با جزئی از این کل طرف باشد. شما با یک رای طرف هستید نه با کل دستگاه قضایی.