پلنگ‌صفت‌ها همه دارایی‌های خود را به باد می‌دهند؛ چراکه نمی‌توانند ببینند کسی بالاتر از خودشان نشسته است. صفار هرندی تاکید کرد: بنی‌صدر هم نادانی کرد و قدر مقام خود را که از برکت انقلاب به دست آورده بود، ندانست. او هم نتوانست تحمل کند که فرد دوم مملکت باشد و حتی برای امام (ره) شاخ و شانه می‌کشید که طرفداران ما اگر به خیابان بیایند بیشتر از طرفداران امام خمینی هستند. وی گفت: این افراد که برای رهبری نامه سرگشاده می‌نویسند چه مقصودی دارند؟ اگر واقعا دلسوز هستند چرا نامه‌شان قبل از اینکه به بیت رهبری برسد، سر از رسانه‌های بیگانه درمی‌آورد.