رئیس قوه قضائیه در جلسه مسوولان عالی قضایی با تاکید بر دفاع تمام قد خود و سایر مسوولان عالی قضایی از قضات شریف قوه قضائیه در برابر هجمه‌ها و تخریب‌ها گفت: تکلیف دشمن بیرونی در حمله به دستگاه قضایی و قضات شریف آن روشن است، اما تاسف ما از افراد و جریان‌های داخلی است که برخی از این افراد حتی مدعی حقوقدان بودن هم هستند، اما می‌بینیم که بدون داشتن اشراف به محتویات پرونده‌ای و عدم تسلط به جزئیات آن، وقوف به جریان تحقیقات و حتی شنیدن سخنان اطراف دعوا صرفا با استناد به یک برگه و انتشار آن در فضای مجازی، علیه قضات صادر‌کننده رای مطالبی بیان می‌کنند. چنین رویکردی واقعا غیرقابل قبول است و به هیچ عنوان پذیرفته نیست. رئیس قوه قضائیه با اشاره به سخنان اخیر خود مبنی بر برخورد با قضات خاطی نیز اظهار کرد: متاسفانه برخی این سخنان را تحریف کردند.