آملی لاریجانی گفت: بسیاری از اشکالات که به دستگاه قضایی گرفته می‌شود یا عامدانه و مغرضانه است یا از سر جهل و ناآگاهی. البته برخی از ایرادات نیز که از سوی دلسوزان مطرح می‌شود، وارد است و ما هیچ‌گاه قصد تطهیر و تنزیه مطلق دستگاه قضایی را نداریم. او ادامه داد: برخی از وجود فساد سیستماتیک در کشور سخن می‌گویند که ما به هیچ عنوان این موضوع را قبول نداریم. فساد در کشور سیستماتیک نیست. برخی در مقام تفسیر می‌گویند مقصود ما از فساد سیستماتیک این است که سیستم رسیدگی‌کننده به مفاسد یعنی دستگاه قضایی دچار فساد است. این سخن هم مجمل و مبهم است. البته فساد در دستگاه قضایی حتی اگر کم باشد باز هم برای ما بسیار زیاد است. رئیس قوه‌قضائیه با بیان اینکه تخلف در قوه‌قضائیه غیرقابل اغماض است گفت: در این زمینه، جای هیچ‌گونه ترحمی نیست.