وزیر علوم افزود: «چنانچه این مصوبه کمیسیون تلفیق نهایی شود، لطمه جبران‌ناپذیری به روند توسعه علم و فناوری کشور وارد می‌کند.» او در این خصوص از رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست کرد که با ورود به این موضوع و اتخاذ تصمیم‌ها و تمهیدهای مناسب و نیز اصلاح این مصوبه، نگرانی جامعه علمی و دانشگاهی کشور را برطرف کند. بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که در سال ۹۶ ماهانه  بیش از ۵میلیون تومان است و حقوق و مزایای مستمر مقامات موضوع ۷۱قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره، روسای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و شهرداران مراکز استان‌ها و دریافتی اعضای شوراهای اسلامی شهر مرکز استان‌ها در سال آینده افزایش نمی‌یابد.