به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، معاون مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه‌ای تهاتر و استرداد مالیات و عوارض ارزش‌افزوده را ابلاغ کرد.در بخشنامه محمد مسیحی آمده است: به‌منظور تسهیل در فرآیند اجرایی استرداد مالیات و عوارض ارزش‌افزوده به مودیان در اجرای تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و همچنین پیشگیری از تعلق خسارت تبصره (۶) ماده (۱۷) قانون مذکور، ضمن تاکید بر رعایت بند (۳) بخشنامه شماره ۶۳/ ۹۵/ ۲۰۰ مورخ ۳۰/ ۰۹/ ۱۳۹۵ در رابطه با استرداد علی‌ا‌لحساب به میزان ۸۰ درصد از مالیات و عوارض ارزش‌افزوده مندرج در صورت‌حساب ارائه‌شده به صادرکنندگان کالا با رعایت شرایط مربوط، مقرر می‌دارد:۱- در مواردی که مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش‌افزوده یا رعایت بندهای ۳-۸ و ۴-۸ دستورالعمل رسیدگی و استرداد مالیات و عوارض مودیان نظام مالیات بر ارزش‌افزوده که طی بخشنامه شماره ۵۸/ ۹۴/ ۲۶۰ مورخ ۰۸/ ۰۶/ ۱۳۹۴ جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ شده، درخواست استرداد اضافه‌پرداختی مالیات و عوارض ارزش‌افزوده را کرده‌اند، چنانچه نتیجه رسیدگی دوره/  دوره‌های مالیاتی موردنظر منجر به بستانکاری (اضافه‌پرداختی مالیات و عوارض ارزش‌افزوده) مودی شود و مراتب طی برگ مطالبه/  استرداد ابلاغ و مودی در موعد مقرر قانونی اعتراض خود را به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط جهت رفع اختلاف تسلیم و رفع اختلاف نشده و پرونده جهت رسیدگی به هیات حل‌اختلاف مالیاتی احاله شود، در صورت ارائه درخواست استرداد علی‌الحساب از سوی مودی تا قبل از قطعیت مالیات و عوارض ارزش‌افزوده دوره /  دوره‌های مالیاتی موصوف، ادارات امور مالیاتی مکلفند نسبت به استرداد مالیات و عوارض ارزش‌افزوده تا سقف برگ مطالبه/  استرداد پس از کسر استردادهای موقت/  علی‌الحساب انجام شده برای دوره/  دوره‌های مالیاتی موردنظر اقدام لازم را به عمل آورند.