روحانی در این پیام‌ها تصریح کرده است: امیدوارم در پرتو آموزه‌های پیامبران الهی و با اتکا به اصل همزیستی مسالمت‌آمیز بتوانیم گامی بلند در مسیر گسترش صلح، عدالت، برابری و برادری و اعتدال برداشته و بکوشیم با مساعی مشترک و گفت‌وگو و تعامل میان صاحب نظران، عالمان و پیروان ادیان الهی، سال ۲۰۱۸ میلادی سالی مملو از معنویت، عزت، رفاه، رفع تبعیض و عاری از خشونت برای تمامی مردمان جهان باشد.