واکنش به خبر استعفای جهانگیری

همچنین به گزارش انتخاب، رئیس دفتر رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با روزنامه قدس، در پاسخ به سوالی در مورد برخی گمانه‌ها در مورد پیشنهاد به اسحاق جهانگیرى براى استعفا گفت: کسانى که چنین حرف‌هایى را در جامعه مى‌زنند، نه خیرخواه آقاى جهانگیرى هستند، نه خیرخواه دولت و نه مى‌خواهند به ما کمک کنند. وى افــزود: هیچ اختلافى میان آقاى جهانگیرى با دولت، وزرا یا شــخص آقاى روحانى وجود ندارد. ما نه از ایشــان و نه از دیگر اعضاى دولت چیزى که موید اختلاف باشد، نشنیده‌ایم و به این حرف‌ها هم اعتنا نمى‌کنیم.