حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تحسین اقدام علیرضا کریمی، کار بزرگ او را از سنخ کار پهلوانان نامداری همچون پوریای ولی دانستند و گفتند: من از اینکه نشان دادید جوانی از جوان‌های ما حاضر است برای یک هدف بزرگ و بلند پا روی نفس خود بگذارد و از حق قطعی و قهرمانی مسلم صرف‌نظر کند، واقعا احساس عزت کردم.

ایشان افزودند: قدر این کار را بدانید و اجر معنوی آن را از خدا بخواهید، البته مسوولان نیز نباید در تجلیل و پاداش مادی کوتاهی کنند.