محمدامین رضازاده درخصوص فعالیت احزاب و اقدامات وزارت کشور در این زمینه گفت: در دولت یازدهم قانون جدید نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی اصلاح و تصویب شد، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نیز براساس قانون جدید تشکیل و فعال شده است. رضازاده تاکید کرد: اساسا هیچ مانعی برای فعالیت احزاب شناسنامه‌دار وجود ندارد مگر آنکه گروه‌هایی خارج از روال کاری و بدون مجوز فعالیت داشته باشند، در حقیقت تاکنون ۲۴۸ حزب مجوز دریافت کرده‌اند که مشکلی برای فعالیت ندارند .  رضازاده با یادآوری اینکه ۱۴ آذر آخرین مهلت تطبیق احزاب با قانون جدید است، تصریح کرد: براساس قانون جدید احزاب باید تعداد اعضای ملی و استانی خود را مشخص کرده تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.