رفع تدریجی حصر

همچنین مصطفی کواکبیان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره وضعیت محصوران اظهار کرد: خوشبختانه در وضعیت محصوران تسهیلاتی در نظر گرفته‌شده و رفع تدریجی حصر با فراهم شدن شرایط لازم در حال انجام است و خانواده آنها در حال بازدید از محصوران هستند و به‌طورکلی این روند فرجام خوبی دارد.