او در بخش دیگری از یادداشت خود با اشاره به قتل دو روحانی در هفته گذشته و اهمیت توجه به ریشه‌های این حوادث نوشت: هرچند این قاتل به تصور اینکه هر کس ملبس به لباس روحانی باشد، مسوول است کسی را به قتل رسانده که مسوولیتی در هیچ یک از قوای سه‌گانه نداشته، ولی نکته مهم همین است که او و امثال او نظام حکومتی موجود را با روحانیت همسان می‌بینند و براساس همین تصور اشتباه مرتکب اقداماتی می‌شوند یا مطالبی به زبان می‌آورند تا اعتراضشان به مسوولان را ابراز کنند و نشان بدهند. مهاجری در ادامه یادداشت خود می‌نویسد: تبلیغات مسموم دشمنان به‌ویژه رسانه‌های بیگانه و همین طور فضای مجازی نیز به ناامیدی‌ها و بدبینی‌ها دامن می‌زند و شرایط حادی پدید می‌آید که نتیجه آن ارتکاب بعضی جنایات و اقدامات غیر‌منطقی می‌شود. در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: آیا این حوادث خطرناک، به اندازه کافی پیام با خود ندارند که مسوولان ما را به خود بیاورند؟ آیا جنگ لفظی و دعواهای سیاسی بی‌حاصل بس نیست؟ آیا به عاقبت راهی که در پیش دارید، اندیشیده‌اید؟ تا دیرتر نشده ریشه‌های نارضایتی‌ها را پیدا کنید و آنها را بخشکانید.»