مثلا آقای ناطق نوری عضو جامعه روحانیت مبارز است و در جلسات شرکت نمی‌کند. آقای روحانی نیز رئیس‌جمهور است و مشغله بسیاری دارد؛ بنابراین عدم شرکت در جلسات جامعه روحانیت مبارز را نباید به معنی شکاف یا فاصله گرفتن او از جامعه دانست.» به گزارش نامه‌نیوز، عضو جامعه روحانیت مبارز در مورد احتمال ادامه دیدارهای روحانی با اعضای این جامعه و شرکت در جلسات، با تاکید بر اینکه «جا دارد آقای رئیس‌جمهور به‌رغم مشغله کاری گسترده هر شش ماه یا حداقل سالی یک بار در جلسات جامعه روحانیت مبارز شرکت کنند»، گفت: «خوب است که هر از گاهی به جلسات بیایند و از دوستان قدیمی فاصله نگیرند. وی همچنین گفت: «پیشنهاد من به آقای رئیس‌جمهور این است که خودشان داوطلبانه در جلسات شرکت کنند و از اعضای جامعه بپرسند که چه انتظاری از من دارید؟»