دولت این تصمیم را با هدف توسعه مشارکت‌های مردمی و بهره‌مندی بیشتر از ظرفیت بخش غیردولتی در امور تصدیگری درمان اتخاذ کرد. همچنین دیروز هیات‌وزیران آیین‌نامه اجرایی تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش و تقسیط آن را به تصویب رساند. به موجب این آیین‌نامه، سقف نرخ‌های حق بیمه پایه بیمه شخص ثالث از حاصل جمع اقلام هزینه‌ای منهای درآمد سرمایه‌گذاری به‌علاوه حاشیه سود تعیین می‌شود.