وی افزود: واقعیت این است که شخصا‌ نمی‌دانم این ساختار برچه اساسی طراحی شده است؛ چراکه امروزه امنیت را با اسلحه و دیوارکشی تامین نمی‌کنند.