مرکز آمار به یک گزارش خبرگزاری تسنیم درباره آمار اشتغال واکنش نشان داد. مضمون گزارش خبرگزاری تسنیم بر این اصل استوار بود که دولت در ارائه آمار اشتغال صادق نبوده و مرکز آمار، آمارسازی دولت را افشا کرد. گزارش این خبرگزاری با عنوان «مرکز آمار آمارسازی را افشا کرد/ سالی ۷۰۰ هزار شغل دروغ از آب درآمد/ ۳۵۰ هزار شغل ایجاد شد» سه‌شنبه هفته گذشته منتشر شد. مرکز آمار نیز با انتشار جوابیه‌ای، گزارش مذکور را شتابزده، غیر دقیق و غیرحرفه‌ای خواند. مرجع رسمی آمار کشور در جوابیه خود تاکید می‌کند که گزارش منتشر شده از سوی خبرگزاری تسنیم بر مبنای اطلاعات مقدماتی این نهاد بوده که این کار به دور از اصول کارشناسی است، چرا اطلاعات مقدماتی قابل استناد نیستند. همچنین طبق جوابیه این نهاد، عدد ۷۰۰ هزار شغل نیز مربوط به گزارش فصلی مرکز آمار در بهار ۹۵ نسبت به بهار ۹۴ است. در این جوابیه ۳ نکته کلی ذکر شده که در ادامه می‌آید.

قضاوت نادرست بر مبنای اطلاعات مقدماتی: طرح آمارگیری نیروی کار در سطح نمونه اجرا شده و در فاصله بین دو سرشماری بر اساس پیش‌بینی‌های جمعیتی به کل جمعیت کشور تعمیم داده و شاخص‌های بازار کار کشور از آن برآورد می‌شود. تمامی مراحل محاسبه تعداد نمونه، پیش‌بینی‌های جمعیتی و تعمیم نتایج به طریق علمی و براساس استانداردهای بین‌المللی انجام می‌شود. فرآیندهای مذکور مانند بسیاری از کشورهای جهان با استفاده از نتایج سرشماری هر دوره و برای فاصله زمانی بین سرشماری‌ها و دوسال پس از آن انجام می‌شود. همچنین، پس از اعلام نتایج سرشماری جدید پیش‌بینی‌ها برای دوره بعد محاسبه شده و در عین حال برای سال‌های پس از سرشماری(که براساس نتایج سرشماری دوره قبل محاسبه شده بود) نیز مورد بازنگری قرار می‌گیرد که این مساله بسیار بدیهی و طبیعی است. اطلاعات مرکز آمار ایران نیز از این امر مستثنی نیست، بنابراین نشریه نتایج تفصیلی سال ۱۳۹۱ که حاوی اعداد قطعی است، روی درگاه ملی آمار قرار گرفته و انتظار می‌رود کاربران حرفه‌ای نظیر آن خبرگزاری نسبت به نحوه استناد به اعداد و ارقام رسمی دقت بیشتری مبذول دارند؛ چرا که اعداد مورد استفاده آن خبرگزاری اطلاعات مقدماتی است که پس از بازنگری و اعلام نتایج قطعی دیگر قابل استناد نیست و عدد نهایی تعداد شاغلان در نتایج مذکور ۲۰۶ هزار و ۲۸ نفر است.

صحت ادعای دولت: طرح آمارگیری نیروی کار از سال ۱۳۸۴ به‌صورت فصلی اجرا شده و نتایج آن در سطح کل کشور در پایان هر فصل از طریق سایت مرکز آمار ایران به اطلاع عموم می‌رسد. رقم اعلام شده (۷۰۰هزار شغل) مربوط به نتایج فصلی است که براساس نتایج طرح مذکور در فصل بهار ۱۳۹۵ نسبت به فصل بهار ۱۳۹۴ افزایش تعداد خالص شاغلان ۷۴۲ هزار و ۸۸۱ نفر بوده است.

متوسط خالص افزایش شاغلان: جمعیت شاغل سال‌های ۹۵-۱۳۸۳ بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار در جدول زیر آمده است، براین اساس متوسط سالانه خالص افزایش تعداد شاغلان در بازه زمانی سال‌های ۹۵-۱۳۹۲ برابر با ۴۹۰ هزار نفر و در بازه زمانی سال‌های ۹۱-۱۳۸۴ برابر با ۷۶هزار نفر بوده است.

صحه‌گذاری بر ادعای آماری دولت