دنیای اقتصاد: مرکز آمار ایران شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار‌های شهری کشور در فروردین سال ۱۳۹۶ را منتشر کرد. بر مبنای اطلاعات منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار‌های شهری در دوره ۱۲ ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۶، معادل با ۹/ ۶ درصد بوده است. بر مبنای این اطلاعات شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار‌های شهری ایران در فروردین سال ۱۳۹۶ حدود ۲۴۵ واحد بوده است. این شاخص نسبت به ماه قبل ۸/ ۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴/ ۹ درصد افزایش داشته است. بر مبنای این اطلاعات، در این دوره تورم گروه «خوراکی‌‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۵/ ۸ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۲/ ۶ درصد بوده است.

افزایش اندک تورم

بر مبنای گزارش منتشر شده، شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۳۹۶ عدد ۲۴۵ واحد را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۸/ ۱ درصد افزایش یافته است. این رقم در مقایسه با تورم ماهانه ماه اسفند حدود ۸/ ۰ واحد افزایش یافته است. تورم نقطه‌به‌نقطه نیز معادل ۴/ ۹ درصد گزارش شده است. همچنین میزان تغییرات شاخص کل(نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار‌های شهری) در دوازده ماه منتهی به فروردین سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹/ ۶ درصد است که نسبت به همین اطلاع در اسفند سال ۱۳۹۵، ۱/ ۰ واحد افزایش یافته است. شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در فروردین به رقم ۳۰۳ واحد رسیده که نسبت به ماه قبل ۹/ ۳ درصد افزایش یافته است. شاخص این گروه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱/ ۱۶ درصد افزایش داشته و درصد تغییر این گروه در دوازده ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵/ ۸ درصد است. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد ۳۰۲ رسیده که نسبت به ماه قبل ۱/ ۴ درصد افزایش یافته است. این شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵/ ۱۶ درصد افزایش یافته و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه معادل با ۴/ ۸ درصد بوده است. در میان گروه عمده «خوراکی‌ها»، شاخص اقلام مندرج در گروه نان و غلات در زمان گزارش شده، نسبت به ماه قبل ۴/ ۰ و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱/ ۱۰ درصد افزایش یافته است. شاخص این گروه در دوازده ماهه منتهی به ماه فروردین ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹ درصد افزایش یافته است. شاخص«گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آنها» نیز در نخستین ماه سال‌جاری نسبت به ماه قبل رشد ۵/ ۰ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد ۳/ ۱۷ درصدرا تجربه کرده است. شاخص این گروه در دوازده ماه منتهی به فروردین سال‌جاری، نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۲ درصد افزایش یافته است. شاخص گروه «میوه و خشکبار» نیز در نخستین ماه سال، نسبت به ماه پیشین ۶/ ۱۴ درصد افزایش یافته که عمده دلیل آن مربوط به افزایش تقاضا در نیمه نخست بازه گزارش شده است. شاخص اقلام این گروه در مقایسه با ماه مشابه سال قبل معادل با ۲/ ۲۰ درصد افزایش یافته است. تورم نقطه به نقطه اقلام این گروه نیز حدود ۲ درصد گزارش شده است.

تورم 2/ 6 درصدی گروه «غیرخوراکی و خدمات»

شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در فروردین ماه سال ۱۳۹۶ به رقم ۲۲۵ واحد رسید که نسبت به اسفندماه ۸/ ۰ درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه اقلام مندرج در این گروه ۶/ ۶ درصد گزارش شده است. همچنین نرخ تورم این گروه در زمان گزارش شده ۲/ ۶درصد بوده است که نسبت به تورم دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۶(۴/ ۶ درصد)، ۲/ ۰ درصد کاهش یافته است. در میان گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» بیشترین وزن اهمیت مربوط به گروه «مسکن، آب، برق و سایر سوخت‌ها» است. شاخص این گروه در فروردین ماه سال ۱۳۹۶ حدود ۲۰۹ بوده است که نسبت به ماه پیشین ۹/ ۰درصد و نسبت به بازه زمانی مشابه پیشین ۱/ ۶ درصد افزایش یافته است. شاخص این گروه در دوازده ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷/ ۵ رصد افزایش یافته است.