ایلنا: مشاور عالی رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه افزایش نرخ دلار را سیاسی نمی‌دانم، گفت: افزایش نرخ دلار در بازار عامل و بحث اقتصادی دارد و باید در ابعاد اقتصادی این موضوع را بررسی کرد. اکبر ترکان همچنین درباره مخالفت خود با واگذاری مناطق آزاد به مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: طبق قوانین موجود نحوه اداره مناطق آزاد، این مناطق زیر نظر رئیس‌جمهوری هستند و رئیس منطقه آزاد مانند استاندار بر تمام دستگاه‌های تابعه وزارتخانه‌های دیگر در مناطق آزاد نظارت دارد.دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد گفت: حال اگر این مجموعه به وزارت اقتصاد واگذار شود، چون آن نماینده وزارت اقتصادی و دارایی همتراز سایر مجموعه‌های مناطق آزاد است، چنین اقدامی عملی نیست.